REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
VENEZIA.PLI. WSTĘP


Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.venezia.pl,


Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest spółka pod nazwą „I.O. Venezia” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Serdecznej 1, kod pocztowy 04-823, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000082578, NIP: 952-10-00-409, REGON 011382310, (zwana dalej Spółką).


Regulamin został udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).


Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona – serwis internetowy www.venezia.pl;

 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep Internetowy dostępny jest w domenie: www.venezia.pl;

 3. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 4. Klient – osoba fizyczna składająca Zamówienie na Stronie, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

 5. Zamówienie – przesłanie przez Klienta do Sklepu Internetowego należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie;

 6. PayUSpółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000274399, o kapitale zakładowym wysokości 4 000 000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444; 1. Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;

 2. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.


III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

 2. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszym rozdziale.

 3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

 4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

 5. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

 6. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.


IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Poprzez Stronę Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

 2. Przekazując swoje dane związane z Zamówieniem, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może podawać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

  1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

  2. treści zawierających informacje nieprawdziwe,

  3. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

  4. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Spółka może zablokować Klientowi dostęp do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.


V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient dokonuje Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 2. Zamówiony w ramach Transakcji Towar dostarczany jest na terytorium Polski.

 3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

 4. Sklep Internetowy jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

 5. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Spółkę we wszelkich formach sprzedaży.

 6. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.

 7. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email sklep@venezia.pl lub pod nr telefonu 022 872 90 59 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 8.

 8. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.

 9. Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

 10. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu ich wyjaśnienia. W sytuacji, w której Spółka nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Towaru na koszt Spółki.

 11. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia lub dokonać w nim modyfikacji, kontaktując się ze Sklepem Internetowym pod adresem email: sklep@venezia.pl , w dniach i godzinach wskazanych w ust. 8.

 12. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek za pobraniem – od daty złożenia Zamówienia), w rozumieniu postanowień części VII ust. 4. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Zamówienia na zasadach określonych w ust. 10 powyżej. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przy wykorzystaniu danych kontaktowych określonych w ust. 7 powyżej oraz w dniach i godzinach wskazanych w ust. 8.

 13. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

 14. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą (zgodnie z częścią VII ust. 1 pkt 1) otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.

 15. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez firmę kurierską na adres wskazany w Zamówieniu.


VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

 2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

 3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów doręczenia.

 4. Koszty doręczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.


VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

  1. płatność kartą (Visa, MasterCard, Visa Electron, MasterCardElectronic, Maestro) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

  2. płatność on-line za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

  3. przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki, jak poniżej
   I.O. Venezia Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło Spółka Jawna
   numer rachunku: 57160010680003010210997150

  4. płatność za pobraniem, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru za pokwitowaniem.


 2. Po dokonaniu Zamówienia Towaru Klient powinien dokonać Płatności w terminie do 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do powyższego terminu, Spółka, wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty wskazany w Zamówieniu.

 3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać: imię i nazwisko oraz nr Zamówienia otrzymany przez Klienta zgodnie z postanowieniami części V ust. 6.

 4. Płatność uznaje się za dokonaną:

  1. po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części);

  2. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt 3 niniejszej części);

  3. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty kurierowi w przypadku płatności za pobraniem

 5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.

  1. płatności kartą (ust. 1 pkt 1)
   Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. W szczególności Klient powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych opisanych w części III.

  2. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)
   W przypadku dokonywania płatności on-line Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego Banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten Bank.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Spółka. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej, o której mowa w części V ust. 6.

 2. Klient, który zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, powinien wpisać na Stronie w zakładce newsletter adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną i/lub zaznaczyć w odpowiednim okienku, aktywnym przy zakładaniu konta lub składaniu Zamówienia bez założonego konta, chęć otrzymywania takich informacji. Do przetwarzania danych Klienta w ramach usługi newsletter postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: I.O Venezia Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło, Sp. J., Warszawa 04-874, ul. Przewodowa 40, względnie na adres email sklep@venezia.pl, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.

 4. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

 5. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).


IX. REKLAMACJE

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres:

I.O. VENEZIA Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło Spółka Jawna
Dział Reklamacji
ul. Strzygłowska 28
04-872 Warszawa
(z dopiskiem: „
REKLAMACJA”)

 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

 2. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją kopii dowodu Transakcji.

 3. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Spółce w stanie kompletnym i czystym.

 4. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Spółki dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Spółkę niezgodności:

  1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

  2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,

  3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.


X. ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało w wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

  I.O. VENEZIA Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło Spółka Jawna
  Sklep Internetowy
  ul. Wał Miedzeszyński 41 C
  04-987 Warszawa
  (z dopiskiem: „
  ZWROT”)

 2. Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu Towarem) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki opisany w ust. 1 powyżej. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 4. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w ust. 1.

 5. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Spółką.

 2. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Spółka sugeruje aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Spółkę) uprzedził Spółkę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email sklep@venezia.pl lub pod nr telefonu 022 872 90 59).

 3. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru kurierowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną

 4. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 6. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony posiadających własne konto na Stronie, oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu obejmującego nową treść Regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu) zostanie określony przez Spółkę jednakże nie będzie krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Spółkę oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia - każdą Transakcję regulują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2011 roku.


 1. Formularz reklamacyjny
 2. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy („o zwrocie towaru”)