„I.O. Venezia" Iwona Oganowska Wojciech Nachiło spółka jawna

Sklep internetowy
ul. Wał Miedzeszyński 41c
04-987 Warszawa
tel. 22 872 90 59
tel. 22 872 51 25
fax. 22 872 51 00
e-mail:
sklep@venezia.pl

Pon. - Pt: 08:00 - 19:00
Sob. 08:00 - 16:00


ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego poniżej do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) . Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

„I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
Sklep Internetowy
ul. Wał Miedzeszyński 41 C
04-987 Warszawa
(z dopiskiem: „ZWROT”)

 1. Uprawnienia opisane w ust. 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki
opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału
faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta.
 2. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)


WYMIANA

W przypadku chęci wymiany odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. „ZWROTY", prosimy jeszcze raz dokonać zamówienia rozmiaru/towaru na wymianę, w komentarzu do zamówienia wpisując informację "REZERWACJA NA WYMIANĘ" i nie opłacając zamówienia, jeżeli nie występuje różnica w cenie towarów.

 1. W przypadku, kiedy występuje różnica w cenie towarów w komentarzu do zamówienia prosimy również określić, jaką formą płatności różnica ta zostanie opłacona (przelew zwykły, bądź płatne przy odbiorze).

Prosimy odesłać zwracany towar na adres Sklepu Internetowego wraz z fakturą oraz Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu prosimy zaznaczyć swoją chęć wymiany.

„I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
Sklep Internetowy
ul. Wał Miedzeszyński 41 C
04-987 Warszawa
(z dopiskiem: „WYMIANA”)

 1. Termin realizacji nowego zamówienia (w ramach rezerwacji) jest taki sam, jak w przypadku każdego innego zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy. Terminy dotyczące odsyłanego (zwracanego) Towaru są takie same, jak w każdym innym przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w trybie, o którym mowa we wcześniejszej części pn. odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. „ZWROTY".

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)


„I.O. Venezia" Iwona Oganowska Wojciech Nachiło spółka jawna

Dział reklamacji:
tel. 510 999 539
e-mail: 
reklamacje@venezia.pl

Pon. - Pt: 09:00 - 17:00


REKLAMACJE

 1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego załączonego poniżej do pobrania pocztą na adres:


„I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
Dział Reklamacji
ul. Strzygłowska 28
04-872 Warszawa

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).
 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na koszt Spółki na adres określony w ust. 2 powyżej. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.
 4. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:
  1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 1. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

 2. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

Plik do pobrania:

Formularz reklamacyjny