115

„I.O. Venezia" Iwona Oganowska Wojciech Nachiło spółka jawna

Sklep internetowy
ul. Wał Miedzeszyński 41c
04-987 Warszawa
tel. 22 872 90 59
tel. 22 872 51 25
fax. 22 872 51 00
e-mail:
sklep@venezia.pl

Pon. - Pt: 08:00 - 19:00
Sob. 08:00 - 16:00


ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu załączonego poniżej do pobrania formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) . Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

„I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
Sklep Internetowy
ul. Wał Miedzeszyński 41 C
04-987 Warszawa
(z dopiskiem: „ZWROT”)

 1. Uprawnienia opisane w ust. 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki opisany w ust. 1 powyżej.

Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.

Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle Spółce Towar przesyłką za pobraniem, Spółka obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.
 2. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)


WYMIANA

W przypadku chęci wymiany odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. „ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI", prosimy jeszcze raz dokonać zamówienia rozmiaru/towaru na wymianę, w komentarzu do zamówienia wpisując informację "REZERWACJA NA WYMIANĘ" i nie opłacając zamówienia, jeżeli nie występuje różnica w cenie towarów.

 1. W przypadku, kiedy występuje różnica w cenie towarów w komentarzu do zamówienia prosimy również określić, jaką formą płatności różnica ta zostanie opłacona (przelew zwykły, bądź płatne przy odbiorze).

Prosimy odesłać zwracany towar na adres Sklepu Internetowego wraz z fakturą oraz Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu prosimy zaznaczyć swoją chęć wymiany.

„I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
Sklep Internetowy
ul. Wał Miedzeszyński 41 C
04-987 Warszawa
(z dopiskiem: „WYMIANA”)

 1. Termin realizacji nowego zamówienia (w ramach rezerwacji) jest taki sam, jak w przypadku każdego innego zamówienia realizowanego przez Sklep Internetowy. Terminy dotyczące odsyłanego (zwracanego) Towaru są takie same, jak w każdym innym przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy w trybie, o którym mowa we wcześniejszej części pn. odebranego już przez Klienta Towaru, który może być jeszcze zwrócony przez niego w trybie opisanym w części pn. „ZWROTY".

Plik do pobrania:

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”)


„I.O. Venezia" Iwona Oganowska Wojciech Nachiło spółka jawna

Dział reklamacji:
tel. 510 999 539
e-mail: 
reklamacje@venezia.pl

Pon. - Pt: 09:00 - 17:00


REKLAMACJE

 1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Przepisy kodeksu cywilnego określające zobowiązanie Spółki i uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi przytoczone zostały w wyciągu z przepisów kodeksu cywilnego stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu Sklepu.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, ale nie musi, nastąpić poprzez przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego załączonego poniżej do pobrania pocztą na adres:


„I.O. VENEZIA” Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
Dział Reklamacji
ul. Strzygłowska 28
04-872 Warszawa

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.
 2. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT).
 3. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Spółki (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 2 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru na miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

  Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).


  Reklamowany towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.
 4. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:
  1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.

 1. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
 

Plik do pobrania:

Formularz reklamacyjny